Teknologi dan Inovasi Pendidikan (SGDT4013)

Perkara-perkara yang perlu dipelajari:

  1. Pengenalan kepada teknologi dan inovasi pendidikan
  2. Teori dan model dalam teknologi dan inovasi pendidikan
  3. Prinsip-prinsip dalam penggunaan teknologi dan media
  4. Perisian multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran
  5. Penilaian teknologi
  6. Internet dalam pengajaran dan pembelajaran
  7. Technology Integration Mengintegrasikan teknologi
  8. Innovation Approaches Pendekatan Inovasi
  9. Challenges in Innovation and Technology Implementation Cabaran dalam melaksanakan suatu inovasi dan teknologi baru
  10. Computer Issues in Education Isu-isu komputer dalam pendidikan

Pautan berguna:

Ke laman topik-topik | Back to topics page